Lhůty revizí

Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí během používání
(ČSN 33 1600 ed. 2)

Norma 33 1600 ed. 2 se vztahuje se na elektrické spotřebiče a na elektrické ruční nářadí: spotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve veřejních prostorech, typu spotřebiče pro domácnost a podobné účely, spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, kempy, atp.), spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnosti, informační techniky, nepřipevněná svítidla, přístoje spotřební elektroniku, přístroje používané v laboratořích, prodlužovací a odpojitelné přívody, elektrické ruční nářadí, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

Tato norma stanovuje postupy:

 • revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče po jejich opravách před předáním uživateli
 • kontrol a revizí na uvedené spotřebiče užívané v pracovním procesu, užívané ve veřejně přístupných prostorech a na spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli

Revize elektrických spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel, (v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel ), pravidelně ve lhůtách stanovených v tabulce a vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (podezdření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Lhůty pro povinných revizí a kontrol elektrických
spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2
SKUPINA ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ NEPŘIPEVNĚNÉ POTŘEBIČE A NÁŘADÍ DRŽENÉ V RUCE*) OSTATNÍ NEPŘIPEVNĚNÉ SPOTŘEBIČE
A – spotřebiče poskytované formou pronájmu Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, parky, zemědělství). Třída I.  1x za 3 měsíce  1x za 6 měsíce
Třída II. a III. 1x za 6 měsíce
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třída I. 1x za 6 měsíce 1x za 24 měsíců
Třída II. a III. 1x za 12 měsíce
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely) Třída I. 1x za 12 měsíce 1x za 24 měsíců
Třída II. a III.
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti Třída I. 1x za 12 měsíce 1x za 24 měsíců
Třída II. a III.

*) zahrnuje i elektrické ruční nářadí

 1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané výše uvedenou tabulkou od uvedení do provozu.
 2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí( s nářadím se pracuje delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit provozním bezpečnostním předpisem.
 3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany:

Třída ochrany 0. ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěná pouze základní izolací. V ČR je jejich používání je zakázáno.

Třída ochrany I. ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem připojeným do sítě. Spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče.

Třída ochrany II. ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací. Spotřebiče této třídy neobsahují žádné neživé části – u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojování.

Třída ochrany III. ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím.

 

Revize elektrických instalací
(ČSN 33 1500 Z4)

Rozdělení revizí podle druhu prostředí

DRUH PROSTŘEDÍ ORIENTAČNÍ PŘIŘAZENÍ LHŮTA
normální základní  AA4, AB5,BC2, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ) BD1, CA1, CB1, BA4, BA5  5
studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou, s biologickými škůdci  přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2  3
mokré, s extrémní korozní agresivitou  AD2 až AD8, AF4  1
pasivní s nebezpečí požáru, s otřesy, pasivní s nebezpečí výbuchu  AG3, AH3, BE2, BE3  2
venkovní pod přístřeškem Umístění venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2, AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než déšť způsobený lidských faktorem a samostatné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno. AF2, AF3, AN2, AN3, AS1až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace.  4

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným ohrožení osob

UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ORIENTAČNÍ PŘIŘAZENÍ LHŮTA
prostory určené k shromažďování více než 250osob (sportovní a kulturní zařízení, obchodní domy, stánky hromadné dopravy,apod.) BD3, BD4 (zároveň BA1)  2
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4  3
zděné obytné a kancelářské budovy (kanceláře, byty, rodinné a bytové domy) BD1(může být BD2)  5 (2)
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3(podle ČSN 730823) CA2  2 (2)
pojízdné a přenosné prostředky  1 (3
prozatímní zařízení stanoviště  0,5

Kontrola elektrického zařízení: činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se zjišťuje technický stav elektrického zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.).

Revize elektrického zařízení: činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.

Výchozí revize: revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu.

Pravidelná revize: revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

 

Revize hromosvodů

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem a přepětím
(dle nyní platné ČSN EN 62305-03 ed. 2 Z1)

OCHRANNÁ ÚROVEŇ VIZUÁLNÍ KONTROLA CELKOVÁ REVIZE KRITICKÉ SYSTÉMY- ÚPLNÁ REVIZE
LPS I, II 1 rok 2 roky 1 rok
LPS III, IV 2 roky 4 roky 1 rok
  1. Systémy ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měly být vizuálně kontrolovány každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace těchto zařízení by měla být provedena 1x za rok.

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy, obchodní budovy nebo místa, kde může být přítomno velké množství lidí.

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů):
(dle dříve platné ČSN 34 1390)

DRUH OBJEKTU ORIENTAČNÍ PŘIŘAZENÍ LHŮTA
1) objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2  2
2) ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5
   1. Nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu, tyto prostory s ochranným prostorem se revidují ve lhůtách příslušných druhu prostředí v navazujících prostoru bez nebezpečí výbuchu.
   2. Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.
   3. Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.
   4. Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.